Linie przesyłowe, czyli co się należy właścicielom nieruchomości za linie i słupy energetyczne na ich posesjach.

Od dawna urządzenia przesyłowe są zainstalowane na cudzych nieruchomościach. W dużej części zostały one wybudowane bez zgody właścicieli i bez żadnej rekompensaty dla nich. Było to naruszenie prawa własności.
Wprowadzenie ograniczonych praw rzeczowych umożliwia właścicielom nieruchomości zabudowanych urządzeniami przesyłowymi dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w stosunku do ich właścicieli jak i uporządkowania ich stanu prawnego.
Nie wielu właścicieli nieruchomości wie o stanie prawnym urządzeń posadowionych na ich nie ruchomościach i o możliwości kierowania roszczeń odszkodowawczych do ich właścicieli.

Jesteśmy profesjonalną firmą, która zajmie się Twoim problemem. Pomoże Ci uregulować stan prawny urządzeń przesyłowych na Twojej posesji, jak również wywalczyć należne odszkodowanie za dotychczasowe korzystanie z Twojej nieruchomości oraz ustanowienie odpłatnej służebności nieruchomości.

Jak mówi KC służebność przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe związane ze służebnością którą jest obciążona nieruchomość na rzecz przedsiębiorcy-właściciela przesyłu, który ma być wybudowany bądź będący już ich własnością służący do przesyłu gazu, wody, energii itp. Służebność polega na wykorzystaniu przez przedsiębiorcę nieruchomości obciążonej, ale w ograniczonym zakresie. Zgodnym z przeznaczeniem urządzeń przesyłowych. Od czasu uregulowania tego problemu w KC i kilku innych ustawach właściciel nieruchomości obciążonych urządzeniami przesyłowymi ma prawo do uzyskania należnych mu pieniędzy.

Przedsiębiorcy czekają z niecierpliwością na dzień 4 sierpnia 2018 roku, gdyż w tym dniu będą przedawnione roszczenia właścicieli nieruchomości. Aczkolwiek nie wszyscy podzielają tą interpretację prawa. Wielu ekspertów mówi, że przedawnienie roszczeń majątkowych nie odnosi się do służebności przesyłu. W przypadku gdy ta interpretacja okaże się błędna to w 2019 roku nastąpią pierwsze przedawnienia w złej wierze (30 lat) i przedsiębiorstwa przesyłowe bez przeszkód będą mogły korzystać z zajętych nieruchomości. Wynika z tego, że właściciele nieruchomości nie powinni zwlekać z uregulowaniem swojego stanu prawnego w tym zakresie, jeżeli chcą uzyskać pieniądze ze stosunku służebności.

Podejmując współpracę z Nami uzyskasz:
1. Aktualną informację o stanie prawnym Twojej nieruchomości odnośnie służebności przesyłu,
2. Wystąpimy w Twoim imieniu z żądaniem ustanowienia służebności przesyłu,
3. Wystąpimy z żądaniem sądowego ustanowienia przesyłu,
4. Dostaniesz odszkodowanie i wynagrodzenie jako właściciel nieruchomości

Oni już nam zaufali! Zaufaj i Ty.

Copyright (c) C&E Negocjator 2013 & Wojciech Magdziak vW. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com